SOUHLAS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

  Zásady burger-house.cz pro nakládání a ochranu osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost.
 
 
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout,
kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení.
 
 

Jaké osobní údaje burger-house.cz shromažďuje a zpracovává?

 

Osobní údaje, které může burger-house.cz zpracovávat:
  Osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu,u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ).
  Osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
  Údaje o sjednání a využívání služeb burger-house.cz (např. údaje o objednávkách, fakturační údaje, záznamy komunikace se zákazníkem).
 
Osobní údaje, které burger-house.cz zpracovává se souhlasem zákazníka, jsou uvedeny v tomto souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může zákazník udělit burger-house.cz.
 
S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi burger-house.cz a zákazníkem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. burger-house.cz ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.
 
 

Z jakých zdrojů burger-house.cz osobní údaje získává?

   

 

K jakým účelům burger-house.cz osobní údaje využívá a zpracovává?

   
 

Jakým způsobem ​​​​​​​burger-house.cz zajišťuje ochranu osobních údajů?

   

Komu burger-house.cz osobní údaje poskytuje?

   
 

Jaký přístup má zákazník ke svým osobním údajům a jaká je povinnost
​​​​​​​     
burger-house.cz?

 
Informaci o tom, jaké osobní údaje o zákazníkovi burger-house.cz zpracovává, si klient může vyžádat v systému stránek na adrese https://www.burger-house.cz/?route=account/gdpr
Zde může požádat o výpis nebo trvalé vymazání své osoby.
 
Pokud bude dohodnut jiný způsob předání.
Za poskytnutí informace má ​​​​​​​burger-house.cz právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
 
Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany ​​​​​​​burger-house.cz k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

 

Kam se může zákazník obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky kezpracování osobních údajů?

 
Zákazník má kdykoli možnost se obrátit na mail: burger-house.cz nebo tel:+420 777 876 287,  kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.
Zde můžete i uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů.
 
 

Jak ​​​​​​​burger-house.cz informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 
Tyto zásady jsou přístupné na stránkách: https://www.burger-house.cz
S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je zákazník seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby, registraci na stránkách https://www.burger-house.cz
 
Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme.